Blog AK - Prot.Gem.Harderwijk

Hits: 1756

De Algemene Kerkenraad (AK) van onze Protestantse Gemeente Harderwijk maakt een weeklijkse een blog. Dit voorziet in een belangrijke behoefte: meer informatie, meer helderheid en betrokkenheid.

Blog 18: Babbel mee met de AK - De Algemene Kerkenraad wordt steeds vaker gevonden door gemeenteleden, met vragen en opmerkingen. Niet dat iedereen het altijd overal mee eens is. In een vorige blog stond dat de gemeente ‘gegroeid was’ in samenhang en communicatie. Daar kwam een tegenreactie op, met allerlei kritisch vragen - goed bedoelde kritische vragen, en dat mag. Want dan kunnen we praten. Als AK vragen we ons af: is men in de PGH dat wel gewend, dat mensen antwoord krijgen op hun vragen, en reactie op  hun mening? Soms lijkt het er niet op. In ieder geval kunnen we zeggen, dat de gevoerde gesprekken over het algemeen als positief worden ervaren en meer verbinding brengen. Dat is ons doel. Dus, praat mee!

Blog 17 Collecte binnen het Fonteinwerk Op een gemeenteavond werd gevraagd: waarom heeft het Fonteinwerk één collecte, en de wijken drie? Zo halen ze toch minder geld op? De vooronderstelling dat één collecte minder geld oplevert dan 3, is al dubieus. Maar die vraag brengt ons vooral bij de aard van de collecte. Het gaat bij collecte om dankbaarheid aan God. Omdat we zoveel krijgen, zijn we rijk, en geven we. Dat doen we in ons gebed, als we denken aan anderen, en in materiele ondersteuning. Het doel van de collecte is de symbolische handeling: dankbaarheid laten zien. Kerkbalans en diverse acties zijn om veel geld op te halen. Het Fonteinwerk maakt daarin een principiële keuze: als we geld inzamelen als dankbaarheid willen we het collectedoel ook zo bewust mogelijk aandacht geven. Wat werkt dan beter, één collecte of drie? En ze kiezen altijd voro een diaconaal doel. Voor de onkosten van de dienst vraagt het Fonteinwekr een bijdrage voor de ‘vrienden van het Fonteinwerk’. Dit alles is samen met College van kerkrentmeesters en Algemene kerkenraad doordacht. Zo is er één collecte die allereerst de dankbaarheid voedt. De wijken houden momenteel drie collectes – waaronder onkostencollectes- voor ál die goede doelen waar we aan willen bijdragen. De wijken laten daarmee voelen dat ze geestelijk én financieel héél rijk zijn en genoeg te delen hebben. Twee uitgangspunten, twee manieren. Eén soort dankbaarheid in één kerk. Dit was de laatste in een serie van 6 blogs over het Fonteinwerk binnen de PGH, een stukje kerkenwerk om dankbaar voor te zijn. 

Blog 16 Heidag in Synagoge en Pastorie Dat klinkt tegenstrijdig, een heidag in een gebouw. Maar het gaat om ‘er éven uit’. Want in een andere omgeving kijk je anders tegen je eigen werk en kerk aan. En buiten op de hei was het veel te koud. Daarom deden we hartverwarmende dingen binnen. Vijf belangwekkende zaken kwamen uit de verf: 1) We beseffen ons meer dat we kerk zijn rond Jezus Christus, die in onze wereld met Zijn vrede aanwezig is. Dus mogen we daarvoor gaan samen met Hem! 2) We ontdekten beter wat de verantwoordelijkheden van Algemene kerkenraad zijn, en welke bij de wijkkerkenraden horen. 3) we blijven werken aan een sfeer van vertrouwen, verantwoordelijkheid en luisteren naar elkaar, in de hele gemeente. 4) we scherpten ons aan in doelgericht vergaderen in een goede sfeer. 5) we willen blijven communiceren steeds met de gemeente. Vooral omdat we steeds meer vertrouwen willen winnen door écht aanspreekbaar te zijn, door juiste informatie te geven en door reële beloftes waar te maken. Als conclusie konden we zeggen: wat zijn we het afgelopen jaar gegroeid als gemeente en als AK. En niet alles is perfect, maar het is wel om blij van te worden. Heiblij! 

Blog 15 Nieuwe elan voor de gemeente. Op 11 november waren zo’n 80 mensen in de Plantagekerk om na te denken over de toekomst van onze gemeente. Niet voor mooie beleidswoorden en hoogdravende plannen, maar om al pratend op gewone ideeën te komen waar we warm voor lopen, en die we zelf kunnen realiseren. Na inleidingen en inspirerende voorbeelden werd er hard gebrainstormd, en aan het einde presenteerden we alle hersenspinselen. Zeker 60 ideeën, variërend van een toneelclub tot sage rubriek tot buurtinloop. Deze 11 november was het begin, een kick-off voor gemeenteopbouw. We gaan zeker verder in gesprek met de gemeente. Ondertussen is er een club wijze mensen, waar je ook nu je idee kan inleveren, die kan meedenken en advies geven. Concrete plannen kunnen geld krijgen. Want dáárvoor hebben we dus geld voor opzij gezet: nieuw elan!

Blog 14 Laat de gelden gelden voor onze toekomst Op diverse manieren is de gemeente geïnformeerd over de ‘Kick-off’ gemeenteavond 11 novemeber. De PGH heeft uit de verkoop van de kerkgebouwen 6 ton gereserveerd in een speciaal fonds. We willen het zinvol besteden en niet bijvoorbeeld uitgeven aan voorzieningen zoals gebouwen. Morgen is de Kick-off: we beginnen te bedenken waar het geld naar toe kan gaan. We gaan dus samen op zoek naar bestemmingen, om constructief te gaan werken aan de toekomst onze gemeente. De reservering mag ons dus warm maken voor de toekomst van de Regenboog en de Plantagekerk. Wij vinden het daarom nogmaals belangrijk te zeggen: laat de gelden gelden en welkom 11 november 19.30 uur in de Plantagekerk. 

Blog 13 Vrienden van het Fonteinwerk. Een van de vragen die op een gemeente-ochtend binnenkwam was: waarom heeft het Fonteinwerk fondsenwerving via vrienden van het Fonteinwerk? Waarom zamelen ze apart geld in? Het eerste antwoord op deze aparte fondsenwerving is simpel: bij het Fonteinwerk zijn een behoorlijke groep kerkgangers die zich niet altijd meteen willen laten inschrijven als lid van de PG Harderwijk, maar wel financieel willen bijdragen. Dat kan niet via de kerkbalans, en wel via ‘de vrienden’. Daarnaast ging het Fonteinwerk groeien en zou meer geld nodig hebben. Binnen de PGH was er geen extra geld, daarom werd met de CvK gezocht naar nieuwe vormen van fondsenwerving. Het Fonteinwerk heeft daarbij gekozen om niet via collectes geld in te zamelen, maar een bijdrage te vragen voor ‘De vrienden’. Met de ‘vrienden van het fonteinwerk’ kunnen dus wel- en niet-PGH leden samen de kosten betalen voor kerkdienst en gemeenschapswerk. Ter vergelijking: de drie wijken krijgen geld van het CvK en collecteren daarvoor. Er is zelfs afgesproken, dat als de Vrienden-kas van boven een bepaald bedrag komt, daaruit weer bijgedragen wordt aan de PGH voor de algemene kosten. Daarbij dragen de vele PGH leden binnen het Fonteinwerk ook gewoon bij aan de kerkbalans. Samen dragen de leden zo alle kosten voor gebouwen, onderhoud, predikanten, etc.

Blog 12 Fonteinpredikant Is de Fonteinpredikant een predikant als anderen, en doet hij hetzelfde? Dat vinden we een begrijpelijke vraag, die vaker wordt gesteld. Het antwoord is: ze zijn evenveel predikant, maar hun taken en hun contract verschillen deels. Een predikant mag ambtsdragers bevestigen, dopen, trouwen, avondmaal bedienen, belijdenis vieren, de zegen geven; alles wat hoort bij een Dienaar van het Woord. Dat geldt ook voor de Fonteinpredikant. Zijn contract is echter wat anders: voor drie jaar, en voor 40 %. Dat is geen periode waarin opbouwwerk mogelijk is zoals in een wijkgemeente. Daarom liggen de taken van de Fonteinpredikant meer in de toerusting en coaching van vrijwilligers en groepsprocessen. Hij gaat ook minder voor. Het Fonteinwerk heeft bovendien sterker het karakter van een beweging of community die zich sneller ontwikkelt en verandert dan een meer traditionele wijkgemeente. Daarom is de taak van deze predikant juist in de periode van drie jaar het mee-ontwikkelen van visie, beleid en samenbindende gemeenteactiviteiten. De Fonteinpredikant is dus volledig predikant, maar zijn werk kent andere accenten die passen bij deze beweging en de 16 uur per week

Blog 11 broeden op de Heidag Wáár zijn we als AK nou helemaal mee bezig? Dat vroegen we ons af op onze heidag, 9 oktober. Met de benen op tafel dachten we na over de huidige en de toekomstige kerk. Allereerst met de vraag ‘welk licht wil jij in de AK en gemeente laten stralen?’ Vanuit dit gelovig perspectief keken we naar ons AK-werk: naar ons eigen functioneren, vervolgens naar ons beleid. Al snel wisten we: we groeien uit de situatie van ‘crisis managen’ naar ‘ruimte voor de toekomst’. We willen ons gaan focussen op visie. Welke geloofsgemeenschap willen we zijn? In de gemeente zult u hierover mee kunnen praten het komende jaar. En dat begint met de 600.000 Euro die beschikbaar is gesteld voor gemeenteopbouw: wat gaan we daarmee doen? Daarom hebben we op de heidag randvoorwaarden voor besteding opgesteld. Binnenkort wordt u geïnformeerd, als het goed is 11 november (save the date). Zo legden we 9 oktober een ei. Maar er zijn nog heel veel eieren te leggen, en aangezien dat een tijd duurt, beginnen we vast met broeden. Broedt u mee? Dáár zijn we dus nou helemaal mee bezig

AK blog no. 10. De Fonteindienst, net even anders:
Alle diensten van de PGH delen een basis: Bijbel, zingen, gebed, ritueel, collecte, zegen - en toch zijn er duidelijke verschillen. In het Fonteinwerk zeggen ze bijv. niet liturgie maar draaiboek: dit laat de praktische en toegankelijke opvatting van kerkdienst zien. Belangrijk in de Fontein-dienst is de meer uitbundige aanbidding met opwekkingsmuziek, en minder een ingekeerde verootmoediging of kyrie. Hieruit blijkt het directe-communicatie-karakter: Gods genade wordt nú beleefd en geuit. De Bijbel wordt gelezen op de directe betekenis van Jezus Christus voor mij vandaag, en Gods Woord is daarin eenduidig. Samengevat: een Fonteindienst heeft een charismatisch-evangelisch ka-rakter. Dat verschil blijkt overigens ook uit de organisatie: er is geen kerkenraad maar een stuurgroep die meer ingesteld is op begeleiding van een kerkvorm die steeds verandert. De wijken zijn wat meer institutioneel met diepere wortels, en hun liturgieën zijn meer gestileerd en geïntegreerd – trouwens ook onderling ver-schillend. Dus hoeveel verschilt het? Het is allemaal oer-protestants, maar net wat anders. Je gaat naar de viering die raakt, en God voor jou dichtbij brengt. We willen er niet één combidienst van maken. Allemaal (her)bronnen we in de Bijbelse kern, die zo mooi blijkt uit de wekelijkse belofte in elke viering: ‘De Here zegene je, en hij behoede je….’ Of: ‘ik wens je de zegen van de Heer toe, en zijn bescherming…’

AK blog 9: Fonteingeschiedenis
In de gemeente is het ontstaan van het Fonteinwerk nog wel eens een gespreksonderwerp. 13 jaar geleden zocht een groep gemeenteleden in opdracht van de Algemene kerkenraad meer evangelische vernieuwing van de eredienst. Het begon als een variatie op de gewone dienst: vlotter, eigentijdser, toegankelijker, vrolijker. Na verloop van tijd groeide dit op een natuurlijke manier door naar geloofsgemeenschap met een charismatisch én evangelisch karakter: de Geest werkt door Jezus Christus in ons hier en nu. Zo ontstond een eigen kerk-vorm met een eigen community, stuurgroep en gespreksgroepen. Allerlei mensen vinden haar hun plek: (oud) PGH’ers, (bijna) kerkverlaters, mensen uit andere kerken of zonder enige binding. Wat bij dit ontstaan soms nog speelt is een los eindje in de communicatie. Er zijn mensen die dit ‘losgroeien’ als pijnlijk hebben ervaren. Immers waar mensen eerst soms intensief samenwerkten, werden partners nu gemist. Het Fonteinwerk heeft dit in haar groeiflow niet zo ervaren. Het is goed te merken dat in gesprekken daarover afgelopen jaar, dit uitgesproken kon worden. Want inmiddels is het Fonteinwerk een van de vier stromingen en niet meer weg te denken. Samenwerking is er zeker: in de AK, diaconie, startzondag, leerhuisprogramma’s, gezamenlijke diensten, pastoresteam, Alpha, kerkbalans, catechese, gebruik en onderhoud gebouwen - en bovendien in de wandelgangen. 

AK blog 8 Na de zomerstop
Het Fonteinwerk zien we als één van de vier stromingen binnen de PGH, naast de Poorten, Morgenwijk en Regenboog. Elke stroming kent een eigen identiteit, met een eigen kleur liturgie en gemeenschap daarachter. De ene stroming beweegt zich vrijer van de anderen, en anderen werken meer samen. Zo beschrijft het visiestuk ‘Eenheid in verscheidenheid’ dat we in maart-juni gemeente breed hebben besproken. Wat in de gesprekken opviel, is dat er onduidelijkheden en soms misverstanden bestaan over identiteit en vormen van de 4 stromingen. Met name rond het Fonteinwerk zijn er vragen: de nieuwste en zich-ontwikkelende eigen kerkvorm, niet meer weg te denken uit de PGH. Daarom schrijven we de komende weken over de het Fonteinwerk, over de volgende punten: 1) Geschiedenis 2) liturgie en gemeenschap 3) Fonteinpredikant. 4) financien 5) collectes. Punten die vanuit de AK eerder gecommuniceerd zijn, maar dat is al langer geleden en opfrissen kan geen kwaad. Bovendien werken dingen binnen het Fonteinwerk soms gewoon anders dan binnen de wijken. En dat is voor sommigen misschien wel gewoon verrassend.

AK blog no. 7 Onderhoud Pastorie Plantagekerk
Op de gemeentevergadering op 6 juni  liet Roelof Potters het zien hoe mooi het groot onderhoud aan de pastorie vordert. Dat onderhoud was ook wel nodig: het leek inmiddels ook figuurlijk op een pand uit de vorige eeuw. Ruim 10 jaar was er niets gedaan, ook omdat we in de veronderstelling waren het pand te verkopen. Dat ging niet door. Nu is het groot onderhoud in volle gang. Het betekent dat we nu in één keer onderhoudsgeld voor jaren uitgeven, een heel bedrag. Opknappen moet trouwens volgens bepaalde richtlijnen van monumentenzorg. Onder gelach vertelde dhr Potters op de gemeentevergadering: ook het grind is onderdeel van het monument en wordt dus behouden. Alles wordt weer piekfijn inclusief een keigoed historisch looppad. Naar verwachting is het project rond de zomer afgerond. De binnenkant is een volgend project. 

AK blog no.6  Vaste(?) vrijwillige bijdrage
Op de gemeenteavond 6 juni kwamen een paar reacties binnen over de vaste vrijwillige bijdrage. En met name over de leden die niet bijdragen. Nou is dat altijd een gevoelig punt waar al meer malen over gesproken is. Want sommigen kúnnen financieel niet bijdragen, en we willen mensen het liefst niet hoeven confronteren met de vraag naar hun draagkracht. Tegelijk zijn er een behoorlijk aantal mensen die al jaren niet bijdragen, niet actief zijn – maar zich ook niet uit laten schrijven. Het zijn er een paar honderd. Terwijl dat wel behoorlijke kosten met zich meebrengt. Op de gemeenteavond bood iemand zich spontaan aan om actief met deze groep aan de slag te gaan. Zo kunnen we hier opnieuw mee aan de slag, zoals in eerdere jaren. Het beste is mensen persoonlijk hierover in gesprek te gaan. Iemand anders kwam met de suggestie om een ‘kleine basis-contributie’ te vragen. Dat gaat mee in de overweging. Heel positief dat mensen zich zo willen inzetten voor en meedenken met de gemeente. 

AK blog no.5  Nieuwe baan
Jeugdwerker Petra Kiks heeft een nieuwe baan gevonden. We feliciteren haar met deze nieuwe kans, en tegelijk vinden we het jammer dat ze ons  zal verlaten. Ze heeft veel opgebouwd en met de jeugdraad bekijken we hoe we dit jeugdwerk het beste een vervolg kunnen geven. Leest u eerst het stukje van Petra zelf! 
Dag lieve mensen, Met een beetje dubbel gevoel wil ik jullie vertellen dat ik een andere baan heb per 1 september. In een andere hoek van Christus’ kerk, wat meer op afstand van de plaatselijke gemeente maar nog steeds met een hart voor God, jongeren en de gemeente. En ik heb er zin in. Mijn contract loopt tot 31 december van dit jaar en tot die tijd wil ik graag in de PGH blijven. Maar wel met wat minder uren vanaf september, daar praten we nu over. Het is goed zo en ik hoop van harte dat we samen in de komende maanden verder zoeken kunnen naar de plaats van de jongeren en gezinnen in de PGH en wat daar voor nodig is. Als u of jij vragen hebt; stel ze me gerust en ga niet onderling de antwoorden bedenken want dan komen er zomaar weer allemaal verhalen in de lucht… Tot ziens in de kerk binnenkort! Goede groet, Petra Kiks

AK blog no.4 Zes ton nader te besteden
Op de gemeentevergadering 6 juni is het fonds van 6 ton gepresenteerd. Dit is een deel van het geld dat uit de verkoop van kerkgebouwen komt. Het idee is: we kunnen al het geld sparen, en gebruiken als er tekort is. We kunnen ook zeggen: we steken een deel hiervan in belangrijke gemeenteopbouw, zaken zoals: jeugdwerk, pastoraat, pionieren, etc. De Algemene kerkenraad heeft die 6 ton apart gezet. De Algemene Kerkenraad wil graag dat de gemeente hierover meepraat. Het nadeel is: we zijn die 6 ton dan ook kwijt. Het voordeel is: als we er iets goeds mee doen, geeft het een goede impuls (hopelijk ook met enig positief effect op de financien). ’t  is maar hoe je het bekijkt… na de zomer praten we hier met u over op een gemeenteavond.

AK blog no.3 Wel of geen vaste contracten?
Een opmerking die afgelopen weken de AK bereikte: ‘er is geen geld meer voor vaste contracten! Alleen de opvolger van Woudenberg kan nog een vast contract krijgen’. Dat is nergens gezegd. Dat zou bijv ook betekenen dat Anne van Leeuwen geen contract meer krijgt, en zij is wel in verwachting van een vast contract. Waar is: hierover gaan we nog met elkaar spreken. De meerjarenbegroting wordt in juni afgerond, en u kunt dan zien hoeveel geld we daadwerkelijk hebben. We gaan praten over wat er mogelijk is met dit geld, en wat we het belangrijkste vinden. Een ‘vast contract’ is zeker niet goedkoop en komt uit ons ‘spaargeld’, maar een goede investering kan ook extra opleveren. Maar daarover willen we als AK niet zelf beslissen. Er komen momenten van meedenken en inspraak. We verwachten u daar! 

AK blog no.2 Solvabiliteit: geld voor een nieuwe dominee  
Afgelopen week kwam de vraag aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad: komt er wel toestemming van de PKN voor de opvolging van ds. Woudenberg? Het gaat erom of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Als een kerkenraad wil beroepen moeten de financiën op orde zijn. Daarom moeten we een begroting (geldoverzicht) over 6 jaar inleveren bij de PKN. Een speciale commissie van de PKN oordeelt of er genoeg geld is. Zoja, dan krijgen we een verklaring van solvabiliteit. Hebben we dan genoeg geld voor een nieuwe predikant? Het antwoord is: We hebben genoeg voor een nieuwe predikant, omdat we reserves hebben. We hebben de begroting over 6 jaar nu nog niet af, dat wordt in juni. We kunnen al wel zeggen, dat we een tekort verwachten. Gelukkig hebben we reserves. Uit vooroverleg met de PKN lijkt het erop dat daar er een positieve grondhouding is. Wij hebben in juni een bespreking met de PKN over het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. U zult begrijpen, dat we met andere grote uitgaven op dit moment voorzichtig zijn. We willen geen risico lopen. Als de solvabiliteitsverklaring er is, gaan we snel met elkaar praten waar we ons geld de komende jaren echt aan willen uitgeven. 

AK blog no.1 Gemeenteavond 6 juni
Het is al aangekondigd: de gemeenteavond. Deze zal 6 juni plaatsvinden in de Plantagekerk, van 1930-2130 uur. Hierop wordt de jaarrekening 2018 uitgelegd: hoeveel geld er binnenkwam en is uitgegeven, en waaraan. Wat dat betreft was een bijzonder en verdrietig moment de verkoop van de Veldkampkerk. Tegelijk zegt deze jaarrekening iets over onze toekomst. En in dat kader werd in de kanselboodschap van 28 april al aan deze gemeenteavond gerefereerd. Het niet verlengen van het contract van onze kosteres doet immers veel stof opwaaien. Over dit onderwerp zal gesproken worden en u kunt hier alle vragen stellen. in de tussentijd kunt u terecht bij de AK, kerkenraden en stuurgroep. 

 logo APP groot