Plantagekerk

zondag 22 december 09 30 uur
Dienst
ds Mak
vb: blik/pot groente
___________________________________
dinsdag 24 december 17 00 uur
Kerstmusical
ds Marissa v Meijl &Petra Kiks Kinderdienst Kerst
vb: blik/pot groente
___________________________________
dinsdag 24 december 22 00 uur
Dienst
Mw A.M.Jansen-Peelen
Kerstavond
vb: blik/pot groente
___________________________________
woensdag 25 december 09 30 uur
Dienst
ds Marissa v Meijl
___________________________________
zondag 29 december 09 30 uur
Dienst
ds G.J Heeringa
vb: chocomel
___________________________________
dinsdag 31 december 19 30 uur
Dienst
Ds J Mak
vb: chocomel
___________________________________
zondag 05 januari 09 30 uur
Dienst
Ds Marissa van Meijl
vb: Blik soep
___________________________________
zondag 12 januari 09 30 uur
Dienst
Ds Marissa van Meijl
Bevestiging/aftreden ambtsdragers
vb: pak/zak rijst
___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 22 december 09 00 uur
Dienst
Dhr Piet Verhagen 4de advent
vb: pannekoekenmix
___________________________________
dinsdag 24 december 22 00 uur
Dienst
Ds David Kroeze Kerstavond
vb: pannekoekenmix
___________________________________
woensdag 25 december 10 45 uur
Dienst
Ds David Kroeze Kerstmorgen
vb: pannekoekenmix
___________________________________
zondag 29 december 09 00 uur
Dienst
Ds Henk Jansen
vb: spagetti
___________________________________

Fonteinwerk

zondag 05 januari 11 30 uur
Plantagekerk
Fonteindienst
ds Henk Jansen
vb: Blik soep
___________________________________
zondag 12 januari 11 30 uur
Plantagekerk
Fonteindienst
dhr. Gerrit de Haan
vb: vb: pak/zak rijst
___________________________________

Extra Viering

zondag 22 december 10 30 uur
Plantagekerk
fakkelviering
Mw G v Dijk-Vermeulen
vb: blik/pot groente
___________________________________
zondag 29 december 19 30 uur
K.C. de Regenboog
Top2000 kerkdienst
Een kerkdienst met nummers uit de Top2000.
Voorganger: Ds Pieter Both
m.m.v. band NoStress.
___________________________________
zondag 26 januari 10 30 uur
Plantagekerk
Thomasviering
Mw G v Dijk-Vermeulen
vb: lang houdbaar product
___________________________________