Zending en Werelddiaconaat

 Doel van de commissie Zending en Werelddiaconaat (ZWO) is de gemeente te betrekken bij haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd, namelijk:

  • bijdragen aan de verkondiging van het bevrijdend Evangelie van het Koninkrijk van God;
  • ondersteuning bieden aan mensen in moeilijke omstandigheden als armoede, ziekte en onderdrukking;
  • bouwen aan een wereld die voor iedereen duurzaam leefbaar is (inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping).

Vanaf het prilste begin van de christelijke gemeente hoort naast verkondiging van het Evangelie ook steun aan de naaste tot haar wezen. Wel is de visie op zending en werelddiaconaat veranderd: geen eenrichtingsverkeer maar op verzoek van zelfstandige buitenlandse partnerkerken en lokale organisaties. Omgekeerd inspireren en bemoedigen zij ons in Nederland met hun kennis en ervaring en bevragen ons op onze geloofsbeleving en de gevolgen daarvan.

De ZWO-commissie doet dit door mee te leven met, financiële steun te geven aan en solidair te zijn met partners van Kerk in Actie en andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

ZWO en Kerkbalans

Net als vorige jaren vraagt de PGH-commissie Zen ding, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) tijdens de actie kerkbalans uw bijdrage voor het werk van ZWO. Tachtig procent van het geld gaat naar drie projecten van Kerk in Actie en twintig procent naar overige projecten. Hieronder nadere informatie.

Projecten Kerk in Actie:

ANPPCAN – Uganda: “het Afrikaanse netwerk voor de Preventie van en Protectie tegen Kindermishandeling en Verwaarlozing van Kinderen “. Deze organisatie biedt opvang en begeleiding aan wezen, kwetsbare en mishandelde of misbruikte kinderen in Noord-Uganda. De medewerkers regelen zorg en onderwijs voor deze kinderen en helpen bij het voeren van rechtszaken. Daarnaast zet de organisatie zich in binnen een breder netwerk voor preventie van misbruik en handhaving van kinderrechten. Sinds 2011 ondersteunen we dit project met € 15.000 p.j.


Maega Trust India: Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves.

Bij Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden Dalit-kinderen met hun ouders onder zware omstandigheden in steengroeven. De organisatie Maega Trust zet zich in voor deze kinderen, schoolopleiding en beroepsopleiding om zo de spiraal van armoede te doorbreken. ZWO ondersteunt dit project sinds 2013 met € 15.000 p.j.


Geloven in verzoening, Colombia:

In januari 2015 is theologe Inge Landman uit Ermelo als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie verbonden aan IMCOL, de Mennonietenkerk in Colombia. Inge zet zich in voor het oecumenische project  “Geloven in verzoening”, dat tot doel heeft bij te dragen aan processen van verzoening en vergeving in een land dat getekend is door extreem geweld, trauma’s en wantrouwen.

Samen met theologische studenten ter plaatse bezoekt ze gemeenschappen en begeleidt deze door met elkaar in gesprek te gaan over het gewelddadig verleden en persoonlijke verliezen. Ook “contextueel bijbellezen” is een vorm om over moeilijke onderwerpen en hoop voor verzoening te praten. We ondersteunen dit project sinds 2015 met € 10.000.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bloglandman

Overige projecten:

Twintig procent van het geld gaat naar andere (plaatselijke) doelen, zoals het werk van:

Stichting Muhoza geeft steun d.m.v. microkredieten aan weduwen en wezen in Rwanda voor verbetering van leefomstandigheden. Stichting FEMME, een kleinschalig dorpsproject in Togo en draagt bij voor scholing aan meisjes en wil er voor zorgen dat meisjes een betere toekomst krijgen.

Wycliffe Bijbelvertalers ( Wilma Wolthuis), Leprazending, Jeugdcentrum in Ndola in Zambia,

Stichting MAF en Edukans.

Uw financiële steun wordt zeer gewaardeerd door de betrokken mensen/organisaties,zij ervaren het ook als bemoediging. Namens hen hartelijk dank. Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage voor Zending en Werelddiaconaat?

Namens ZWO : Bedankt !!

Willemien Holtrop