Kerkraden Plantagekerk

Hits: 46

We zijn al helemaal gewend aan het als twee wijkkerkenraden van de Plantagekerk samen vergaderen. Karel Bosselaar fungeert voorlopig als voorzitter en Marjolijn Sytsma schrijft de notulen. De definitieve taakverdeling wordt bekend als de kerkenraden van De Poorten en De Morgenwijk op Pinksteren samensmelten onder een nieuwe wijknaam.

Het klussenlijstje rond het organisatorisch samengaan is vrijwel afgewerkt. Ook belangrijk is 
hoe de kerkdiensten er gaan uitzien. Veel zal er niet veranderen. Het is ook niet de bedoeling
dat het een eenheidsworst wordt. De gezamenlijke liturgiecommissie kijkt nog naar wat
details, ook al zijn die misschien alleen merkbaar voor scherpslijpers. Een aardig voorbeeld:
wordt bij de viering van het Heilig Avondmaal het brood aangereikt? Of pakt u het zelf
(“Neem allen daarvan’). Goed om zo op elk terrein van het kerkleven in de Plantagekerk
details onder ogen te zien, te regelen en toe te lichten. Voor de meer huishoudelijke gang
van zaken in het Plantagekerk als gebouw zorgt een Commissie Plantagekerk voor de nodige
afstemming en stroomlijning. Zelfs kleine details kunnen tot grote ergernissen uitgroeien en
dat willen we met elkaar voorkomen.
We bespraken de ideeën die zijn voortgekomen uit het rapport Verleden Heden Toekomst.
Veel van de inbreng is waardevol en het uitvoeren waard, maar ter besteding van de
beschikbare gelden denken we ook aan investeren in tijdelijke extra menskracht. De
komende tijd duiken we daar als kerkenraad verder in om de Algemene Kerkenraad goed
gemotiveerd van advies te kunnen dienen.
We zijn trouwens bijzonder verheugd dat er op tijd twee ambulant predikanten zijn
gevonden om de vacatures van ds. Aad Woudenberg en (tijdelijk) ds. Marissa van Meijl in te
vullen. Daarnaast is de beroepingscommissie Morgenwijk actief en wordt ook gewerkt aan
opvolgers van jeugdwerker Petra Kiks en seniorenpastor Anne van Leeuwen.
Intussen worden de preekroosters voor 2020 gevuld (in de toekomst door Marjolijn Sytsma).
Wij leveren vanuit de Plantagekerk en Regenboog ook zeer geregeld de ambtsdrager voor de
diensten in Sonnevanck. Wat ons opviel is dat het aantal participerende kerken is
teruggelopen. Daar willen we de geestelijke verzorging van Sonnevanck (en collega-kerken)
op aanspreken. Ook schijnen in Sonnevanck geen vrouwelijke ambtsdragers (meer?) welkom
te zijn bij de vieringen van het Heilig Avondmaal. Dat is voor ons als PGH niet acceptabel, we
zullen daarover een opmerking maken.
We realiseerden ons dat ook in St Jansdal een heel team vrijwilligers al vele jaren heel trouw
meedraait in de kerkdiensten. We willen de band met St Jansdal en onze mensen daar
aanhalen, want het is mooi en belangrijk dat PGH-leden in deze instellingen mensen van hun
eigen gemeente kunnen tegenkomen.
Met plezier en in goede sfeer konden we onze kerkenraadsvergadering van 9 januari
afsluiten, met daarbij een hartelijk woord voor onze predikant Marissa die met
zwangerschapsverlof gaat.