Algemene kerkenraad

Hits: 814

Dat we binnen de PGH langzamerhand het verleden een plek geven en achter ons laten en ons nu vooral concentreren op het heden en onze toekomst was ook merkbaar in de Algemene Kerkenraad van 27 november. De vergaderagenda bevat meer hoofdlijnen van beleid. Dat is ook de hoofdtaak van de AK: besturen, zorgen voor heldere kaders op het gebied van visie, personeel, financiën en gebouwen. De meer gevoelige zaken zijn onder de hoede van de werkgroep Verleden Heden Toekomst en Gemeentebegeleider Robert Mazier. Zelf heeft de AK zijn wijze van vergaderen gestroomlijnd en effectiever gemaakt. Agendapunten worden uitvoeriger voorbereid en onderbouwd binnen het AK-moderamen (vz Peter Scherpenisse, scriba Coen van Woerkom en predikant David Kroeze) waardoor de behandeling in de voltallige AK gerichter en vlotter kan verlopen.

Ook is besloten geen werkgroepen e.d. meer in de AK-vergadering te ontvangen maar deze op te zoeken in hun eigen vergadering. De eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze zijn positief. Overwogen is ook of de AK wat minder leden kan omvatten dan de huidige elf, maar aan zo’n afslanking blijken nog wel wat haken en ogen te zitten. Hoofdlijnen in de AK-vergadering waren de begroting 2019, de actie Kerkbalans en de keuze van voorgangers in de kerkdiensten. Daarnaast staat de Actie Kerkbalans weer in de steigers. Er is een gemeentelid bereid gevonden zich te concentreren op deze jaarlijkse fondsenwerving, de financiële kurk waarop de PGH drijft. Uit de begroting die de AK vaststelde blijkt dat van de begrote 680.000 euro aan inkomsten een half miljoen moet binnenkomen via Kerkbalans. Met meer dan vijf ton vormen de personeelslasten de grootste uitgavenpost. De begroting 2019 vertoont een klein tekort van 8.500 euro. De complete begroting vindt u op www.pharderwijk.nl.  De kerkrentmeesters zijn verder druk met het werven van een nieuwe (hulp)koster voor de Plantagekerk en met het veiligheidsdossier van de Plantagekerk, dat nog niet voldoet aan de veiligheidseisen van o.a. de brandweer. Voor het opschonen van de lijst met 350 aandachtspunten is een professional ingehuurd. Vanuit de AK werd aangedrongen op de inschakeling van de vele handige en bereidwillige gemeenteleden. Voor de renovatie van de pastorie (buitenkant) is de vergunning binnen. Roelof Potters is bereid gevonden als coördinator van de nieuwbouwplannen. Hij gaat haalbare alternatieve verbouwingsplannen onderzoeken, omdat het eerder gepresenteerde plan veel te duur uitvalt, ook door de sterk gestegen kosten van bouwmaterialen en arbeid. Wie mogen er voorgaan in onze kerkdiensten? Volgens de landelijke kerkorde zijn dat predikanten en kerkelijk werkers die een preekconsent hebben. In onze diensten gaan ook geregeld kerkelijk werkers voor, met of zonder preekbevoegdheid. Wij vinden dat dit goed is voor het brede, zichtbare contact tussen kerkgemeente en onze seniorenpastores danwel jeugdwerker. Hiermee houden wij ons niet strikt aan de voorschriften, maar we hebben daar naar ons inzicht goede redenen voor. Dit is nu ook als beleid door de AK geformaliseerd. In afwijkende gevallen moet aan de AK toestemming worden gevraagd.  In december 2019 gaat ds. Aad Woudenberg met emeritaat. Op het verzoek van de Morgenwijk om alvast te mogen beginnen met de voorbereiding van zijn opvolging heeft de AK positief beslist.  Overigens bepaalt de kerkorde dat de feitelijke werving pas mag beginnen na zijn vertrek.

Algemene Kerkenraad

Actueel nieuws PGH

 • Koffietijd 4 juni 10.00 uur

  koffiekop

  Met in gang van  4 juni gaan we weer starten in de Plantagekerk met de koffie-inloop op de donderdagochtend van 10.00-12.00uur. We houden ons aan de Corona afspraken van 1,5 m. afstand. Bij binnenkomst handen desinfecteren, er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn. Als u verkouden

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  UPDATE week 23 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week(van 1 t/m 6 juni) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: Zak rozijnen 250 gram, Fles sladressing, Pot honing  Deze producten kunt u inleveren op de volgende inleverlocaties en tijden :

  Lees meer...

.

 • Wijkavond Morgenwijk 3 juni

  PGH facebook M
  De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht omtrent een te beroepen predikant voor de Morgenwijk. Op de wijkkerkenraadsvergadering van 14 mei jl. zijn de wijkkerkenraad (WK) en de Algemene Kerkenraad (AK) geïnformeerd en om instemming gevraagd. Zowel de WK als de AK hebben het voorstel beoordeeld en er mee ingestemd. De volgende stap is

  Lees meer...