Uit de Algemene Kerkenraad

Hits: 221

De Algemene kerkenraad vergaderde op 24 oktober in opgewekte sfeer. Op allerlei terreinen vernemen we positieve geluiden. Zo meldden zich acht sollicitanten voor de vacature van jeugdwerker. Na gesprekken met vier van hen kwam er een geschikte kandidaat uit waarvan de overeenkomst ten tijde van onze vergadering nog net niet rond was. De AK ontving dit keer het seniorenpastoraat. Gertie van Dijk is dankbaar en tevreden over de zestig vrijwilligers met wie Anna Marie Jansen en zij met regelmaat de circa 600 80+ers bezoeken.

Succesvol zijn ook de maandelijkse gezamenlijke verjaardagen, de seniorenreisjes en alleengaanden- maaltijden (Morgenwijk) en de jaargroepen Nabestaan, waarvan de deelnemers vaak wel enkele jaren onderling contact blijven houden. Dit soort ontmoetingen (ook De Herberg, Praten met Volle Mond en de inloopkoffiemorgens in de Plantagekerk en aan het Triasplein) voorzien in een behoefte. Omdat veel ouderen op zondagmorgen niet op tijd in de kerk kunnen komen blijft het een uitdaging hen op een ander moment toch in de kerk te ontmoeten, aldus Gertie van Dijk. De AK prees via haar het vele werk dat de mensen van het seniorenpastoraat zo trouw verzetten. Het aantrekken van een nieuwe predikant voor het Fonteinwerk vordert. Voor de vacature in De Poorten wordt de profielschets voorbereid en op 15 november met de leden besproken. De vereiste solvabiliteitsverklaring uit ‘Utrecht’ was helaas nog niet binnen. De kerkrentmeesters meldden dat de actie Kerkbalans weer volop in voorbereiding is. Verder is besloten de abonnementsprijs op het kerkblad in 2018 ondanks het exploitatietekort hierop niet te verhogen. De inning van abonnementsgelden wordt vervroegd naar januari. Sterk ingezet wordt op automatische incasso, hard nodig nu de bemensing van het kerkelijk bureau komend jaar slinkt. Het CvK lichtte ook de mogelijkheden rond bouwplannen bij de Plantagekerk toe. Veel zal afhangen van de medewerking van het stadhuis, immers kerk en pastorie staan op de monumentenlijst. 

Algemene Kerkenraad