Algemene Kerkenraad

Hits: 229

Vreugde in de Algemene Kerkenraad op dinsdag 26 september. De kerkrentmeesters konden ons een sluitende meerjarenbegroting voorleggen. De komende 6 jaar naar verwachting geen rode cijfers meer. De daling van inkomsten is goeddeels tot staan gebracht. Dat komt, zo wees hun analyse uit, door stabielere bijdragen aan Kerkbalans. Ook de weergekeerde rust in onze gemeente na alle veranderingen en verhuizingen speelt mee,

de leden hebben langzamerhand hun plekje hervonden en genieten van een gevarieerder aanbod aan activiteiten en diensten. Vreugde ook omdat de PGH nu met opgeheven hoofd naar de Utrechtse rekenmeesters kan worden gegaan voor het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring, waarmee wijkgemeente De Poorten een nieuwe predikant kan beroepen. Ook het Fonteinwerk is op zoek naar een predikant, als opvolger voor Gerhard Heeringa die met emeritaat gaat en ook bij ons stopt. De profielschets voor een nieuwe geestelijk begeleider kreeg de goedkeuring van de Algemene kerkenraad. Het gaat om een 0.4 fte voor enkele jaren op contractbasis. Daarvoor gelden de zware beroepingsprocedures niet. Het Fonteinwerk is al volop aan het netwerken voor een passende kandidaat. Deze moet ook passen binnen de PGH. In de sollicitatiecommissie zitten naast leden van het Fonteinwerk vertegenwoordigers van de AK en de kerkrentmeesters. De bekostiging gebeurt deels door de Vrienden van het Fonteinwerk en deels door het CvK volgens financiële afspraken die de AK twee jaar geleden met het Fonteinwerk heeft gemaakt. De AK constateerde dat deze lopen zoals destijds overeengekomen. Een deel van de Fonteinleden is geen PGH-lid, zij dragen vaak bij via de Vrienden. We staan als PGH voor een ingrijpende verandering in de administratie. Per 1 maart aanstaande geven de gemeenten aan kerkgenootschappen geen verhuizingen e.d. meer door. We moeten dus als leden met elkaar zelf de ledenadministratie op orde houden. Dat vereist een ingrijpende en privacy-gevoelige digitaliseringsslag. Voorts is er een tendens om Kerkbalans meer langs digitale weg te regelen, met mailings e.d. Dat levert grotere efficiency op en hopelijk ook een besparing op de uren en kosten van het kerkelijk bureau. De kerkrentmeesters volgen nauwgezet de informatie hierover vanuit en de ervaringen van andere gemeenten. Het CvK is van plan voor deze ontwikkelingen gemeenteleden met deskundigheid op het gebied van digitalisering in te schakelen. Terug van digitaal naar papier: Een ruim deel van de AK-vergadering werd ingeruimd voor de redactie van SamenGeroepen. De redactieleden zijn Dick Breitenbach, Willem Metzlar en Jan Tazelaar. Zij steken wekelijks heel wat uren in de samenstelling van ons kerkblad. Zij deelden met de AK hun zorgen. De redactie zou graag versterking krijgen! Wie meld zich aan. Op verzoek van de redactie zal Coen van Woerkom, de nieuwe AK-scriba, alle gremia en clubs binnen de PGH oproepen meer publiciteit te maken rond hun activiteit. De AK prees de redactie bij monde van voorzitter Jaap Schipper voor de vruchten van hun arbeid: ons prachtige en fleurige kerkblad SamenGeroepen.

Govert van der Boom, AK